Lambda Varmeisolering as
Tlf. 9001 8005 - 40 22 14 30
Epost: post@varmeisolering.no
Web: www.varmeisolering.no
Org.Nr.: 814 398 072 MVA
Postadresse:
Varmeisolering as
Bergsbygdaveien 470
N-3949 Porsgrunn
Besøksadresse:
Varmeisolering as
Slevollen industriområde
Traaholtveien 8
N-3949 Porsgrunn
Copyright: Lambda Varmeisolering as
Knauf Insulation er del av  Knauf-konsernet, en verdensomspennede familieeid byggevarevirksomhet
med em omsetning i 2014 på 6,4
mrd Euro. Selskapet har over  26.500 ansatte over hele verden,
og mer enn 220 fabrikker i mer
enn 70 land.
I en tid hvor hele verdens fokus er rettet mot miljø, bærekraft og reduksjon av forurensing, stiller
Knauf de strengeste krav til egen virksomhet og ansatte. Med korte tidsfrister skal utslipp av CO2, uslipp av spillvann og deponering av avfall reduseres til NULL.
Og man er svært godt igang!
Null utslipp av CO2
Knauf Insulation
- verdensledende

Besøk Knauf:
KnaufInsulation Norge
KnaufInsulation International
Blåseisolering for
VILLA-EIERE
Blåseisolering for
BOLIGBYGGERE
Blåseisolering for
INDUSTRIFORMÅL
 
De er mange: For det første kan du etter en avtale med oss, «glemme»
isolasjonen til like før den skal monteres. I henhold til vår avtale kommer vi
medbringende isolasjon, og når vi drar er det ryddet fritt for emballasje og rester.
Altså ingen isolasjonslager på arbeidsplassen, og ingen søppel eller varer i retur.
Dernest går det en god del raskere enn tradisjonell isolering, og kostnadsmessig
blir som regel jobben rimeligere regnet etter montert volum.
Forhåndspris og full produktdokumentasjon er en del av oppdraget… Frigjøring av
egne fagfolk til sine respektive hovedoppgaver bør også være en viktig del av
vurderingen.

Knauf isolasjon har enestående miljøkvaliteter. Den inneholder ingen giftige
brannhemmende stoffer, tilsetningsstoffer eller blåsemidler som kan gi negativ
innflytelse på inneluftkvaliteten. Supafil Frame har «A1» brannklassifisering, og
sparer energi i form av redusert behov for brensel til oppvarming og klimaanlegg.
Dette betyr reduserte utslipp av den viktigste drivhusgassen, CO2. I dag er det
stort fokus på det forhold at fremstilling av miljøvennlige produkter også koster
energi og utslipp av klimagasser. For Supafil Frame er regnestykket enkelt:
Energiforbruk og utslipp i forbindelse med produksjon er langt lavere enn gevinsten
man har ved bruk; produksjon av Supafil Frame har således liten innvirkning på
miljøet og klassifiseres som «Null ODP» (ozon-nedbrytende potensial), og «Null
GWP (globalt oppvarmingspotensial).

Ta kontakt med oss, så gjør vi en uforpliktende befaring. Vi finner ut hvordan huset
ditt er egnet for etterisolering, hvordan/hva slags isolasjon eller mangel på sådan
huset ditt har, og gir så råd om hva som bør gjøres og hvordan det kan løses.

Prinsippet ved innblåsing er at man har et hulrom i eksempelvis en vegg, hvor vi
med en slange med munnstykke og tilpasset lufttrykk blåser inn «løse»
isolasjonsfiber til hulrommet etter en angitt standard er oppfylt. I nye bygg er
prinsippet at stenderne i veggen er montert mot en bakvegg og fronten har fått
montert en «pustende» duk. Gjennom et hull i duken blåses isolasjons-materialet
inn til ønsket isolasjons- og fyllingsgrad er oppnådd og hullet tettes. Dette kalles
«BIBS» eller «Blow-In-Blanket-System».
Fibrene fyller optimalt alle «kroker» og rundt eksempelvis ventilasjons- og el-
installasjoner. Resultatet er en isolasjon fri for skjøter og kuldebroer. Ved siden av
sine varme- og kuldeisoleringsegenskaper har materialet også betydelige
lydisolerende egenskaper.

Her blåses fibrene normalt inn etter «gravitasjonsmetoden» og uten duk. Det betyr
at isolasjonen faller som «snø» til ønsket tykkelse, og blir på grunn av sin
konsistens liggende som et teppe.

Vi benytter kun Supafil Frame fra Knauf Insulation. Produktet som i hovedsak
består av resirkulert glass er uten tilsatt bindemiddel og skadelige tilsetnings-
stoffer. Materialet brukes både i hulrom og på åpne loft, og har teknisk
godkjenning fra SINTEF Byggforsk. En av karakteristikkene er at « - materialet
ikke vil få setninger når den blåses inn i lukkede hulrom med foreskrevet densitet,
metode og helningsvinkel».

Absolutt ikke. Selv om metoden har store fordeler ved rehabilitering og etter-
isolering, benyttes den i stadig større grad av boligbyggere og entreprenører ved
nybygg, både i boligsammenheng og innen industri. Fordelen ved eldre hus er at
man enkelt kan etterisolere både fra utsiden og innsiden uten store forutgående
rivingsarbeider.
Ved nybygg er isoleringsarbeidet planlagt som en del av byggeprosessen, og
gjøres etter «BIBS»-metoden.

Produsenten oppgir at prosessen er både kostnads- og tidsbesparende og gir
fremragende termiske egenskaper. Vår praksis og erfaring tilsier at blåseisolering i
de fleste tilfeller er en rimeligere og mer effektiv måte å isolere en bolig på. I
mange tilfeller er i praksis blåseisolering det eneste alternativet for etterisolering.
For en selvbygger vil det i noen tilfeller være rimeligere å utføre jobben selv, men
resultatet vil da kunne variere sterkt avhengig av erfaring og metode. Vi anbefaler
derfor å sjekke våre priser og garantier for å oppnå god kvalitet og den ønskede
miljø- og energibesparelsen over tid. For byggefirmaer og entreprenører vil vi alltid
være meget konkurransedyktige med hensyn til pris og tidsforbruk.

Hvis man ser helhetlig på energitiltak i forhold til forbruk, kostnader og miljø, bør
man først gjøre opp en status for å avdekke i hvor god eller dårlig stand huset er
isolasjons- og bygningsmessig.
Etter en "tilstandsrapport" vil man så kunne vurdere hva slags tiltak som bør settes
inn, og hvor. Dette fordrer imidlertid en fagkunnskap som privatpersoner og selv-
byggere sjelden har. Det dreier seg om muligheten til å isolere fra utsiden eller
innsiden av eksisterende vegger, og det dreier seg om loft og kjeller, og gulv/tak
mellom etasjene. Videre er vinduer, dører, ventilasjon og varmekilder viktige deler
av totalbildet. Dernest kan det sies at en kombinasjon av metoder ofte vil gi et
optimalt resultat, og at arbeidet praktisk sett med fordel kan utføres parallelt med
annet arbeid.
Ved skifte av ytterkledning kan blåseisolering gjøres fra utsiden. Skal man pusse
opp innvendig er det naturlig å gjøre isoleringen også fra innsiden. Likedan kan
etasjeskillere etterisoleres når man skifter tak- eller gulvbelegg. Et loft kan gjerne
isoleres uavhengig av andre tiltak med svært god effekt. Det samme vil gjelde for
kjellere og krypkjellere som kan gi stor lekkasje av varme.
Alt i alt er det mange detaljer og deltiltak og forholde seg til, hvor hvert enkelt vil
bidra til bedre innemiljø og reduserte oppvarmingskostnader.
Vi gjør uforpliktende befaring av boligen, og råd om hvilke tiltak som i hvert enkelt
tilfelle vil kunne gi best effekt!

Metoden er rask og gir tettere og jevnere isolasjon enn ved tradisjonell bruk av
isolasjon som plater eller på rull som må tilskjæres. Prosessen er både kostnads-
og tidsbesparende samtidig som produktet har fremragende termiske og akustiske
egenskaper. Alle åpninger og hulrom fylles effektivt, og variasjoner i hulrommenes
dimensjoner er uten betydning. Man oppnår optimal tetning rundt alle hindringer
som rør, el-bokser eller andre tekniske installasjoner. Og man slipper å lagre
store volumer isolasjon på byggeplassen. Isolasjonen som i hovedsak består av
resirkulert glass tilfredsstiller for øvrig alle tekniske krav samtidig som det er blant
verdens mest miljøvennlige og bærekraftige isolasjonsprodukter.

Ved blåsing av hulrom (lukket konstruksjon) har isolasjonen en varmekonduktivitet
på 0,034 W/mK ved en tetthet på 26 kg/m3. Dette tilsvarer normalt det samme
som plateisolasjon. Det vil si at varmeisoleringen på 20 cm plateisolasjon tilsvarer
20 cm blåseisolasjon fra Knauf Isolasjon. Det kan også blåses ved andre verdier.
«Løst» blåst på et loft, vil isolasjonen ha en varmeverdi på 0,042 W/mK. For å
oppnå tilsvarende verdi som eksempelvis 20 cm plateisolasjon, økes da
blåsetykkelsen til 25 cm.

Nei, fiberduken fungerer kun som «forskaling» under utførelsen og holder
isolasjonen på plass. Diffusjonssperren legges direkte utenpå fiberduken etter at
isoleringen er utført.

Bare i svært begrenset grad. Dette fordi materialet har en, la oss kalle det lett
klebrig konsistens og binder seg lett som et «teppe» etter blåsingen som for øvrig
utføres med lavere lufttrykk i slike tilfeller.
Lambda Varmeisolering tar alle typer oppdrag med basis i blåseisolering.
I tillegg utfører vi det meste av bygningsmessige tiltak som vil høre naturlig
sammen med dette, eksempelvis riving/montering av panel/plater og kledning,
samt skifte av dører og vinduer. Vi foretar befaring og generell energirådgivning,
samt tetthetsmåling og termofotografering.

Enova gir støtte til forskjellige typer energi- og miljøtiltak.
Du kan sjekke hvilke på www.enova.no.

Ja. Med mindre vi har med samarbeidspartnere og erfarne kontaktpersoner å gjøre,
foretar vi alltid befaring før vi skisserer løsninger og gir pris på et oppdrag. En
befaring er normalt kostnadsfri for kunden.

Knaufs Supafil Frame glassull for blåseisolering er uten bindemiddel og utviklet for
å gi optimale termiske egenskaper, og utmerkede fyllings- og blåseegenskaper.
Materialet er i hovedsak fremstilt av resirkulert glass gjennom markedets mest
miljøvennlige og bærekraftige produksjonsprosess. Supafil Frame-fibrene oppfyller
alle nødvendige EU-krav vedrørende sikkerhet for helse og miljø, energi- og
varmeisoleringsevne, brannsikkerhet og dampmotstand, samt krav i forbindelse
med støydemping/akustikk og korrosjon i omgivelsene. 

Som en oppsummering kan vi si at Supafil Frame er et av markedets beste
materialer for blåseisolering. Under montering fyller materialet alle åpninger og
hulrom, også de med uvanlige eller uregelmessige dimensjoner. Det gir meget god
tetting rundt hindringer, rør, el-bokser og andre tekniske installasjoner og i forhold
til plateisolasjon, ingen skjøter. Supafil Frame gjør montering enklere og raskere i
brede/tykke og uregelmessige hulrom, der man vanligvis ville brukt flere lag med
konvensjonelle plater. Samtidig oppnås samtidig høyere ytelse og man unngår
kuldebroer.

Det er vanligvis et gunstig tidspunkt å gjøre det på. Hvorvidt blåseisolering kan
brukes, og om det er det beste alternativet er avhengig av forskjellige tekniske
forhold.
En uforpliktende befaring vil avklare dette.

Du har i prinsippet muligheter til å isolere både utvendig og fra innsiden. Begge
deler er forholdsvis omfattende og krever en befaring før noe mer konkret kan sies.
Normalt vil forøvrig en slik jobb være mindre egnet for blåseisolasjon.

Både ja og nei.. En ordinær jobb prises normalt etter medgått isolasjonsvolum, og
vi opererer med et laveste volum hvor det er regningsvarende for oss å rigge
kompressor og utstyr. Under dette nivået vil prissetting av jobben måtte gjøres på
timebasis.
Ta kontakt så avklarer vi hvor akkurat ditt oppdrag vil kunne havne…

Selvfølgelig!
Da er det viktig for deg som privatperson at de leverandørene du kontakter får
nøyaktig de samme opplysningene, slik at tilbudene blir sammenlignbare. Ikke
sjeldent kommer kunder tilbake til oss og «klager» på store differanser i pris. Og
like ofte viser det seg at tilbudene er gitt på ganske forskjellig grunnlag!
Husk forøvrig at «isolering» også er et fag, slik at du sikrer deg at leverandøren kan
jobben sin. Og be om et bindende tilbud og dokumentasjon på materialer og
metode før du tar en avgjørelse. Sørg også for at avtalen inneholder alt som skal
gjøres, og at det også blir gjort.
Etter at arbeidet er utført bør du få et sertifikat eller dokumentasjon på hva som er
gjort, samt garanti på at arbeidet er utført på en tilfredsstillende måte. Det er ikke
bare seriøse aktører i markedet, så ved å velge en leverandør som faktisk har dette
som fag, har du størst sjanse til å bli tilfreds med resultatet.
Husk at når leverandøren har reist, kan det være både kostbart og komplisert å
gjøre det hele om igjen
Hva er fordelen for byggmestere og
entreprenører ved å bruke
blåseisolering?Hva med miljøet? Jeg har hørt at
produktet er svært miljøvennlig..?


Jeg har et eldre og trekkfullt hus og
er usikker på hvordan det er isolert.
Hva gjør jeg?

Hvordan fylles de hule veggene med
«løs ull»..?


Hva med loftet?Hva slags produkter bruker dere?


Er det bare gamle hus som kan
blåseisoleres?


Hva er kostnadene ved blåseisolering
i forhold til "vanlig" isolasjon?
Hvilke/hvilke energitiltak gir best
effekt?Hvorfor bør jeg velge blåseisolasjon?

Hvilken U-verdi har blåseisolasjon?Det brukes en fiberduk på stenderne.
Er det det samme som fuktsperre?


Jeg har sett at man kan etterisolere et
loft «ovenfra»? Vil ikke isolasjonen
fyke rundt overalt?

Hva slags oppdrag tar dere?
Kan man få støtte til slike tiltak?


Tar dere befaring, og i så fall hva
koster det?


Hvilke egenskaper har slik glassull?
Jeg har tenkt å skifte kledning på
huset og lurer på om det kan være
fornuftig å isolere samtidig. Kan
blåseisolering brukes?

Jeg har et eldre og kjølig murhus som
trenger en eller annen form for
etterisolering. Hva burde jeg gjøre?

Spiller det noen rolle hvor «liten» en
jobb er..??
Jeg har en større isolasjonsjobb på
gang på huset mitt og ønsker
selvfølgelig pris og vurdering fra fler
enn én leverandør. Jeg regner med at
dere er med på dette, og kanskje også
kan gi noen generelle råd i en slik
sammenheng..?
Ofte stilte spørsmål